Niewykorzystany potencjał kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji

Jeden na trzech Greków poniżej 24. roku życia nie ma pracy. Nie jest to żadna nowość dla Grecji, ponieważ wysokie wskaźniki bezrobocia wśród młodzieży są powszechne od dziesięcioleci. Wydaje się jednak, że jest to zjawisko powszechne w krajach europejskiego południa.

Czy kształcenie i szkolenie zawodowe w Grecji może być odpowiedzią na to wyzwanie? W niniejszym artykule przeanalizowany zostanie stan kształcenia i szkolenia zawodowego w tym kraju. Na koniec spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy kształcenie i szkolenie zawodowe może być odpowiedzią na większe możliwości dla greckiej młodzieży w przyszłości.

Co rozumiemy przez kształcenie i szkolenie zawodowe?

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) lub po prostu VET oznacza kształcenie i szkolenie zawodowe i odnosi się do programów instruktażowych lub kursów. Różnią się one od stopni akademickich w tym sensie, że koncentrują się na umiejętnościach i praktycznym szkoleniu w zakresie określonej dziedziny handlu, zawodu lub powołania.

Kształcenie i szkolenie zawodowe jest idealne dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, a ich uczestnictwo rozróżnia się pomiędzy kształceniem w szkole a kształceniem w miejscu pracy (WBL). Kształcenie zawodowe może odbywać się w szkole średniej lub wyższej, w trakcie zatrudnienia w formie praktyki zawodowej lub jako połączenie edukacji formalnej i WBL.

Niezależnie od rodzaju kształcenia zawodowego, nikt nie może kwestionować jego znaczenia dla podnoszenia lub zmiany kwalifikacji siły roboczej. Tym bardziej teraz, podczas trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, na wykwalifikowaną siłę roboczą jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Kontekst wysokiego bezrobocia wśród młodzieży w Grecji

Po kryzysie gospodarczym z 2008 r. w greckiej gospodarce zaszło wiele zmian makroekonomicznych, które odbiły się na - już wtedy problematycznym - greckim rynku pracy.

Grecka gospodarka osiągała słabe wyniki jeszcze przed wybuchem kryzysu. Wynikało to w dużej mierze z wieloletnich braków strukturalnych państwa greckiego. Na przykład grecka młodzież wykazywała raczej słabe przejście od edukacji do pracy i istniała duża segregacja na rynku pracy.

W rezultacie kryzys najmocniej uderzył w młodych Greków, a wskaźnik zatrudnienia nie powrócił jeszcze do poziomu z 2008 roku. Jednocześnie przez cały czas trwania kryzysu bezrobocie w Grecji było znacznie wyższe niż średnia UE.

Źródło: Eurostat

Należy jednak zauważyć, że bezrobocie w Grecji stale spada od szczytowego poziomu (58%) w 2013 roku do pandemii w 2020 roku. Po raz kolejny pandemia spowodowała nowy wzrost bezrobocia wśród młodzieży w Grecji, ponieważ wiele problemów z przeszłości pozostaje nierozwiązanych do dziś.

Inną niepokojącą statystyką jest bardzo wysoka liczba NEET (ang. Not in Education, Employment or Training). Około 22,5% greckiej młodzieży zalicza się do grupy NEET, co plasuje Grecję na jednym z czołowych miejsc w Europie.

Stan kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji

Pomimo potencjału kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji w zakresie radzenia sobie z wieloma z tych wyzwań strukturalnych, niestety wygląda na to, że osiąga ono gorsze wyniki w porównaniu ze średnią UE. Poniższy wykres przedstawia wskaźnik zatrudnienia w Grecji (grupa wiekowa 20-34 lata), w porównaniu ze średnią UE-28, w kształceniu ogólnym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym w latach 2014-2016.

Źródło: Eurostat

Z powyższego wykresu wynika, że kształcenie i szkolenie zawodowe w Grecji nie było tak efektywne jak w innych krajach UE. W tych samych latach w UE-28 średnie wskaźniki zatrudnienia osób uczestniczących w kształceniu zawodowym były wyższe niż uczniów szkół ogólnokształcących. Nie dotyczyło to jednak Grecji, ponieważ uczniowie szkół ogólnokształcących wydawali się mieć większe lub przynajmniej takie samo szanse na znalezienie pracy niż uczniowie szkół zawodowych. Jedynym wyjątkiem był rok 2015, w którym to kształcenie zawodowe nieznacznie przewyższyło zatrudnienie absolwentów szkół ogólnokształcących. Fakt ten wynikał z tego, że w 2015 roku Grecja wprowadziła system praktyk zawodowych, co przyniosło pozytywne rezultaty w zakresie zatrudnienia.

Niestety, mimo oczywistych korzyści płynących z kształcenia i szkolenia zawodowego w procesie przechodzenia ze szkoły do pracy, nie jest ono atrakcyjne dla młodych ludzi. Głównie ze względów kulturowych kształcenie i szkolenie zawodowe w Grecji jest uważane za "drugi wybór" przez młodych ludzi i ich rodziców. Ma to wiele wspólnego z fałszywym skojarzeniem, że studia wyższe oznaczają wyższą pozycję społeczną. Mimo wysiłków podejmowanych przez greckie rządy, aby uczynić kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej atrakcyjnym, wciąż nie dorównało ono reszcie Europy.

Źródło: Komisja Europejska

Wnioski

Kształcenie i szkolenie zawodowe jest znane ze swoich korzyści w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz zwiększania wskaźnika zatrudnienia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kształcenie i szkolenie zawodowe już teraz odgrywa kluczową rolę w trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, która przekształca miejsca pracy i środowisko pracy w związku z ciągłym zapotrzebowaniem na coraz to nowsze umiejętności.

Jednak mimo utrzymującej się od dziesięcioleci wysokiej stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz niedopasowania umiejętności na greckim rynku pracy, kształcenie i szkolenie zawodowe nie ujawniło jeszcze w pełni swojego potencjału w Grecji. W innych krajach UE kształcenie i szkolenie zawodowe doskonale sprawdza się w zatrudnianiu młodych ludzi, a Grecja powinna to wykorzystać.

Prawdą jest, że organizacje VET w Grecji mają ogromne możliwości rozwoju i wywierania pozytywnego wpływu. Muszą one jednak konkurować z czymś więcej niż tylko z samymi sobą lub swoją konkurencją. Aby odnieść prawdziwy sukces, kształcenie i szkolenie zawodowe w Grecji musi pozbyć się wszystkich negatywnych skojarzeń kulturowych. Nie jest to jednak walka, którą muszą stoczyć w pojedynkę. Z pomocą państwa greckiego i wszystkich właściwych ministerstw kształcenie i szkolenie zawodowe może odwrócić istniejącą negatywną kulturę i odkryć swój prawdziwy potencjał.


Projekt VET-WBL

iED uczestniczy w projekcie VET-WBL w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zwiększenie synergii między szkołami i przedsiębiorstwami w Europie w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym celem tego projektu jest znalezienie współpracy w zakresie możliwości uczenia się w miejscu pracy dla uczniów w celu zwiększenia ich umiejętności i przygotowania ich do pracy. Ponadto projekt ma uwrażliwić przedsiębiorstwa na to, że możliwości uczenia się w miejscu pracy są korzystne dla nich samych, ponieważ mogą znaleźć talenty, które dołączą do ich zespołu.

Dowiedz się więcej o projekcie VET-WBL Erasmus+ i jego działaniach na stronie projektu.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria